CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ (E-GOV)

CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ (E-GOV)

Đối tượng khách hàng:

  • Cơ quan của Dảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ban ngành.
  • Ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân

Ưu điểm dịch vụ:

  • Dịch vụ cơ sở hạ tầng CNTT và các giải pháp tối ưu hóa.
  • Bảo mật hệ thống, dịch vụ mạng.
  • Giải pháp trung tâm dữ liệu và lưu trữ.
  • Giải pháp truyền thông hội tụ.