Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

Giới Thiệu

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Trở thành doanh nghiệp uy tín và giá trị hàng đầu trong lĩnh vực Viễn Thông – CNTT. Mang đến cho khách hàng cuộc sống tốt đẹp, công việc hiệu quả bằng các dịch vụ đột phá, hấp dẫn và hữu dụng. Đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp và người lao động.


GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CON NGƯỜI: Con người – các cá nhân trong doanh nghiệp, khách hàng, đối tác – là trung tâm, vừa là động lực, vừa là mục tiêu cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp

  • Với cán bộ nhân viên – là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, coi trọng việc thu hút, đào tạo, chăm sóc nhân tài
  • Với khách hàng, đối tác, đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.
  • Coi trọng văn hóa ứng xử

ĐỘT PHÁ: Xác định đột phá trong tư duy, đột phá trong hành động sẽ dẫn đến đột phá trong kết quả sản xuất kinh doanh

  • Coi đột phá trong sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ bắt buộc của doanh nghiệp
  • Coi trọng tinh thần đột phá, dám nghĩ dám làm; khuyến khích sự đóng góp ý kiến mang tính đột phá của cán bộ nhân viên
  • Khuyến khích sự đột phá của từng cá nhân, coi trọng sự tự đột phá vượt lên chính mình.

TRÍ TUỆ: Tri thức và sự sáng tạo là những yếu tố mang lại giá trị cao nhất trong các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp

  • Coi trọng các sản phẩm dịch vụ có hàm lượng chất xám cao.
  • Coi trọng việc phát triển và nâng cao tri thức.

GẮN KẾT: Đoàn kết chặt chẽ trong nội bộ; gắn bó mật thiết với khách hàng

  • Khuyến khích tinh thần làm việc theo nhóm, coi trọng sự phối hợp giữa các nhóm trong doanh nghiệp, đánh giá cao sự phối hợp giữa các đơn vị trong VTC
  • Gắn bó mật thiết, hiểu rõ và tìm cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng

HIỆU QUẢ: Hoạt động sản xuất kinh doanh bài bản với các chỉ số tài chính lành mạnh, năm sau có xu hướng cao hơn năm trước. Đảm bảo hài hòa lợi ích cho chủ Sở hữu, tích lũy cho sự phát triển của doanh nghiệp và nâng cao thu nhập của từng cá nhân trong doanh nghiệp.